Download เอกสาร

  • เวลา download ไฟล์ไปแล้วให้ Rename ชื่อไฟล์ใหม่ด้วย (เดี๋ยวจะงง)
  • ไฟล์นามสกุล docx (office 2007) มันอาจจะเปลี่ยนนามสกุล เป็น zip ให้ โดย อัตโนมัติให้ไป rename กลับ เป็น docx เหมือนเดิม
  File List
  Descriptions Size
1. ตัวอย่างแบบรายงานผลโครงงาน 372.45 KB
2. ตัวอย่างแฟ้มประมวลประสบการณ์ 41.58 KB
3. แบบสอบถาม กิจกรรมปฐมนิเทศ2/56 47.84 KB
4. ปฐมนิเทศ 69.50 KB
5. แบบเสนอ กพช. 58.50 KB
6. แบบรายงานโครงงานอาชีพ 110.00 KB
7. แบบรายงานโครงงานปลูกผักสวนครัว 88.45 KB
8. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 224.83 KB
9. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 670.26 KB
10. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 682.61 KB
11. รายชื่อรับประกาศนียบัตร 722.03 KB
12. ใบความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต 61.00 KB
13. ตัวอย่างแฟ้มประสบการณ์ ฉบับแก้ไข 42.23 KB
14. ตัวอย่างแฟ้มประมวลประสบการณ์ 35.57 KB
15. แบบรายงานผลโครงงาน 32.27 KB
16. กรต.บันทึกการเรียนรู้ 127.50 KB
17. แบบรายงานโครงงาน ศรช.พระกุมารเยซู 1 496.05 KB
18. ใบความรู้ที่ 4 วิชาสุขศึกษา 66.00 KB
19. กรต.ครั้งที่ 2 วิชาสุขศึกษา 15.10 KB
20. คำกล่าวมอบตัวศิษย์ 13.92 KB
21. ตารางวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้ ศรช.พระกุมารเยซู 1 47.68 KB
22. แผนที่ตลาดชีวิตวิถีไทยฯ 109.14 KB
23. ตัวอย่างแฟ้ม ประมวลประสบการณ์ 27.75 KB
24. ใบความรู้ อาเซียน 4.98 MB
25. กรต.ครั้งที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง 119.12 KB
26. กรต.ครั้งที่ 3 รายวิชาทักษะการเรียนรู้ ศรช.พระกุมารเยซู 1 12.14 KB
27. ใบความรู้ คิดเป็น 37.27 KB
28. กรต.ครั้งที่ 1 รายวิชาทักษะการเรียนรู้ ศรช.พระกุมารเยซู 1 11.85 KB
29. รายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส สค02015 4.94 MB
30. คำกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ (คัด 50 จบ) 12.23 KB
31. ใบปะหน้า กรต.พระกุมารเยซู 1 14.52 KB
32. ผลสอบ(พระกุมาร2 21.70 KB
33. ใบงานเทคโนโลยีชีวภาพ 96.99 KB
34. ขอเชิญร่วมกิจกรรมรักการอ่าน 654.29 KB
35. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2553 ม.ต้น(ห้อง 244-นำร่อง) 105.72 KB
36. ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2553 (ม.ต้น ห้อง 244) 133.85 KB
37. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 649.04 KB
38. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 774.42 KB
39. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 767.75 KB
40. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 135.21 KB
41. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 766.49 KB
42. ผลสอบศรช.พระกุมารเยซู 1 199.69 KB
43. ผลสอบปลายภาค(ศรช.พระกุมารเยซู2) 145.77 KB
44. ตารางสอบปลายภาค 2/2553 ม.ต้น (นำร่อง) 66.63 KB
45. แจ้งรายชื่อห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ(พระกุมาร2) 149.47 KB
46. รายวิชาศาสนา 36.50 KB
47. ห้องสอบปลายภาคศรช.พระกุมารเยซู1 74.00 KB
48. ใบความรู้แฟ้มสะสมงาน-2 332.50 KB
49. ใบความรู้ แฟ้มสะสมงาน-1 134.88 KB
50. แผ่นประชาสัมพันธ์ ตลาดน้วิถีไทย ..ศรช.พระกุมารเยซู 1 116.28 KB