ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
Prakhanong District Center of The Non-formal and  Informal Education
สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
สถานที่ทำการ ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า @ Park ถนนสุขุมวิท 101/1 
ซ.วชิรธรรมสาธิต 46 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร.02-3984970  โทรสาร.02-3984971
www.prakhanong.nlern.com

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่าง
หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีวินัยและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต"

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมายใน-นอกโรงเรียน

  2. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

  3. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  4. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  5. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

 

เอกลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

อัตลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"นักศึกษามีวินัย อยู่อย่างพอเพียง"


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

Date: 09 - 04 - 2014

กศน.เขตพระโขนง

รับสมัครนักศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย

ภาคเรียนที่  2

ระหว่างวันที่

   10-20 ตุลาคม 2557       1. วุฒิการศึกษาตัวจริง
   2. สำเนาวุฒิการศึกษา                           จำนวน      2     ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน      1      ชุด
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน      2      ชุด
    
5. รูปถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน         จำนวน      3      ใบ (ขนาด  1 นิ้วครึ่ง) 
     6. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ, เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล,

      *** หมายเหตุ ***
     ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. ค่าเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย               200      บาท
2. ค่าบัตรATM และ บัตรนักศึกษา            50      บาท

 โปรดแต่งกายสุภาพในการมาสมัครเรียน

*** กศน. มีทุกเขต  พักใกล้เขตไหน สามารถสมัครเขตนั้นๆได้ ***  แผนที่การเดินทาง

สืบสานประเพณีไทย

Date: 08 - 04 - 2014

กศน.เขตพระโขนง สืบสานประเพณีไทย
ร่วมงานรดน้ำดำหัว  กศน. กทม
9 เมษายน 2557

กศน.เขตพระโขนง สืบสานประเพณีไทย
ร่วมงานรดน้ำดำหัว  ชมรมผู้สูงอายุศรัณจิต และชมรมผู้สูงอายุวัดวชิรธรรมสาธิต
8 เมษายน 2557

โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

Date: 03 - 04 - 2014

กศน.เขตพระโขนง เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
จัดโดยสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงาน


เวทีประชาคมเพื่อชุมชนปลอดขยะ

Date: 30 - 03 - 2014

กศน.เขตพระโขนง เข้าร่วมการทำเวทีประชาคมเพื่อชุมชนปลอดขยะ กับชุมชนร่วมสามัคคี
จัดโดย สำนักงานเขตพระโขนง
วันที่ 30 มีนาคม 2557

ร่วมเชียร์ สุดยอดกศน.2

Date: 30 - 03 - 2014

กศน.เขตพระโขนง ร่วมเชียร์การแข่งขันสุดยอด กศน.2  ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ
วันที่ 27 มีนาคม 2557

นายอำไพ ข่าขันมะลี ผอ. กศน.เขตพระโขนง

Date: 30 - 03 - 2014

นายอำไพ ข่าขันมะลี  ผอ. กศน.เขตพระโขนง
กล่าวเปิด  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ด้วยไลน์แดนซ์ และรำวงมาตราฐาน
ณ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านศรันจิต
วันที่ 25 มีนาคม 2557รณรงค์เลือกตั้ง สว. 57

Date: 29 - 03 - 2014

กศน.เขตพระโขนง เข้าร่วมเดินรณรงค์ การเลือกตั้ง สว. 57 ณ สนามศุภชลาศัย
วันที่ 25 มีนาคม 2557
 


ยินดีต้อนรับ คณะประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

Date: 03 - 03 - 2014

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (สมศ.)

        นางธนพร          ไชยวงศ์คต      ประธานกรรมการ
        นางสาวจรรยา    ศรุติธรรม          กรรมการ
        นายชด              สีภิรมย์              กรรมการและเลขานุการ

ด้วยความยินดียิ่ง
 

ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศก์ จาก กศน.กทม.

Date: 07 - 02 - 2014

ยินดีต้อนรับคณะนิเทศก์ กศน.กทม.
นำโดย
ท่านรองผู้อำนวยการ กศน.กทม. สุพรพรรณ  นาคปานเอี่ยม และคณะยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศก์

Date: 29 - 01 - 2014

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการนิเทศก์ สำนักงาน กศน.

เข้านิเทศก์ กศน.เขตพระโขนง

ศน.สุดใจ บุตรอากาศ

นางเขมิสรา กุลมาตย์

ต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษา

Date: 27 - 01 - 2014

         

ยินดีต้อนรับ

คณะผู้ประเมินสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผอ.ยุวนิตย  ประสงค์สุข    ประธาน
ผอ.ศรัยณ์อร  บุญมี          กรรมการ

ผอ.รัฐเขต  เชื้อมหาวัน      เลขานุการ

ร่วมกันบริจาคโลหิต

Date: 07 - 04 - 2013

      กศน.เขตพระโขนง นำโดยคณะครู-อาจารย์และผู้เรียน จะร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2557 ณ สภากาชาดไทย หากผู้เรียนหรือประชาชนท่านใดสนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ที่กศน.เขตพระโขนงตามที่อยู่บนเวบไซต์วิธีการเดินทางไปศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (สายรถเมล์)

รถเมล์ สาย ปอ. 4, 16, 21, 50, 141, 507
สายธรรมดา 4
, 16, 21, 45, 46, 47, 67, 162

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง, สยาม
รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสามย่านคุณสมบัติผู้เข้าบริจาคโลหิต   และขั้นตอนการบริจาค
กด  http://www.redcross.or.th/donation/blood_wholeblood.php4

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กด  http://www.redcross.or.th/home

แผนที่การเดินทาง
กด  http://www.redcross.or.th/sites/default/files/bluemap1.png

 2
เวทีประชาคมเพื่อชุมชนปลอดขยะ

10
โครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ

2
กศน.เขตพระโขนง รับคณะประเมินสถานศึกษา สมศ. รอบ3

2
รณรงค์เลือกตั้ง สว. 57

2
ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาภายใน

--
พิธีมอบประกาศนียบัตร

--
จัดทำแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2553

1
คณะกรรมการศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.

--
ถวายพระพร

--
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย

--
กศน.เขตพระโขนงร่วมประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของช่ว

--
รักการอ่าน ส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

4
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

บทความ


กระดานข่าว

no Topic update r
00082 นักเรียนใหม่ ศุภโชค 1
มีต่อ ...