ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
Prakhanong District Center of The Non-formal and  Informal Education
สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง  

ชั้น3 อาคารศูนย์การค้า@Park ซ.วชิรธรรมสาธิต 46 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร.02-398-4970  โทรสาร.02-398-4971

www.prakhanong.nlern.com

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่าง
หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีวินัยและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต"

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมายใน-นอกโรงเรียน

  2. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

  3. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  4. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  5. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

 

เอกลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

อัตลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"นักศึกษามีวินัย อยู่อย่างพอเพียง"


เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

Date: 09 - 04 - 2014

กศน.เขตพระโขนง

รับสมัครนักศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับประถมศึกษา  ม.ต้น และ ม.ปลาย

ภาคเรียนที่  2/2558

ระหว่างวันที่

   1-30 ตุลาคม 2558

(เว้นวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
หลักฐานการสมัคร
       1. วุฒิการศึกษาตัวจริง
   2. สำเนาวุฒิการศึกษา                           จำนวน      2     ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน      1      ชุด
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน      1      ชุด
    
5. รูปถ่าย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน   3   ใบ  (ขนาด  1 นิ้ว)
     6. ค่าธรรมเนียม ทำบัตรนักศึกษา    20  บาท
     7. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ, เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล

 โปรดแต่งกายสุภาพในการมาสมัครเรียน

*** กศน. มีทุกเขต  พักใกล้เขตไหน สามารถสมัครเขตนั้นๆได้ ***  
แผนที่การเดินทาง


 

บทความ


กระดานข่าว

no Topic update r
00085 อยากทราบว่าลกชายเรียนจบกศน จะทำอย่างไร เขาเรียนม.6 ที่นครชัยศรี บล เสียงเสนาะ 0
มีต่อ ...