ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
Prakhanong District Center of The Non-formal and  Informal Education
สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง  

ชั้น3 อาคารศูนย์การค้า@Park ซ.วชิรธรรมสาธิต 46 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร.02-398-4970  โทรสาร.02-398-4971

www.prakhanong.nlern.com

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่าง
หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีวินัยและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต"

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมายใน-นอกโรงเรียน

  2. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

  3. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  4. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  5. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

 

เอกลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

อัตลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"นักศึกษามีวินัย อยู่อย่างพอเพียง"


ประกาศ

Date: 21 - 06 - 2016

ประกาศ

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

Date: 08 - 01 - 2016

กศน.เขตพระโขนง

รับสมัครนักศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับประถมศึกษา  ม.ต้น และ ม.ปลาย

ภาคเรียนที่  2/2559

ระหว่างวันที่

   1-30 ตุลาคม 2559

แผนที่การเดินทาง

กิจกรรม

Date: 03 - 12 - 2015
 

บทความ


กระดานข่าว

no Topic update r
00089 จบ ม.6 มา 4 ปี แล้วค่ะ แต่เกรดไม่ถึง 2.00 ต้องการรีเกรดให้ถึง 2.00 ยังจะรีได้อยู่ไหมค่ะ สิริพร 0
00087 สนใจที่จะส่งลูกชายเรียนค่ะ ศุภโชค 1
00088 วุฒิ ม.6 หาย ขอใหม่ได้รึเปล่าคะ ศุภโชค 2
00086 สนใจอยากสมัครเรียน ศุภโชค 1
00085 อยากทราบว่าลกชายเรียนจบกศน จะทำอย่างไร เขาเรียนม.6 ที่นครชัยศรี ศุภโชค 1
มีต่อ ...