ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
Prakhanong District Center of The Non-formal and  Informal Education
สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง  
ชั้น 3  อาคารศูนย์การค้า @ Park
ซ.วชิรธรรมสาธิต 46   ถนนสุขุมวิท 101/1 
แขวงบางจาก    เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร   10260 
โทร.02-398-4970  โทรสาร.02-398-4971
www.prakhanong.nlern.com

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่าง
หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีวินัยและ
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต"

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเป้าหมายใน-นอกโรงเรียน

  2. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

  3. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  4. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  5. ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

 

เอกลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

อัตลักษณ์ กศน.เขตพระโขนง

"นักศึกษามีวินัย อยู่อย่างพอเพียง"


ประกาศ สอบราคา กศน.เขตพระโขนง

Date: 12 - 11 - 2014

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.เขตพระโขนง

คลิ๊กขวาที่ลิ้งด้านล่าง เลือก Save target as

library/userfiles/file/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87.pdf

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่

Date: 09 - 04 - 2014

กศน.เขตพระโขนง

รับสมัครนักศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย

ภาคเรียนที่  2

ระหว่างวันที่

   10-30 ตุลาคม 2557

(เฉพาะในวันเวลาราชการ)

       1. วุฒิการศึกษาตัวจริง
   2. สำเนาวุฒิการศึกษา                           จำนวน      2     ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน      1      ชุด
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน      2      ชุด
    
5. รูปถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน         จำนวน      3      ใบ (ขนาด  1 นิ้วครึ่ง) 
     6. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ, เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล,

      *** หมายเหตุ ***
     ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. ค่าเปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทย               200      บาท
2. ค่าบัตรATM และ บัตรนักศึกษา            50      บาท

 โปรดแต่งกายสุภาพในการมาสมัครเรียน

*** กศน. มีทุกเขต  พักใกล้เขตไหน สามารถสมัครเขตนั้นๆได้ ***  
แผนที่การเดินทาง2
เวทีประชาคมเพื่อชุมชนปลอดขยะ

10
โครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวพระราชดำริฯ

2
กศน.เขตพระโขนง รับคณะประเมินสถานศึกษา สมศ. รอบ3

2
รณรงค์เลือกตั้ง สว. 57

2
ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานศึกษาภายใน

--
พิธีมอบประกาศนียบัตร

--
จัดทำแผนการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2553

1
คณะกรรมการศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.

--
ถวายพระพร

--
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย

--
กศน.เขตพระโขนงร่วมประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของช่ว

--
รักการอ่าน ส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

4
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

บทความ


กระดานข่าว

no Topic update r
00082 นักเรียนใหม่ อยากศึกษาชั้นมัธยมปลาย 2
มีต่อ ...